ﺷﺎﻣﭙﻮی درما اکسی

ﺷﺎﻣﭙﻮی درما اکسی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸه ﻣﻮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدی ﻧﺴﺒﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ و ﭘﯿﺎز ﻣﻮ، اﺳﯿﺪ آﺑﮕﯿﻨﯽ راﯾﺞ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﭙﺘﺎﯾﺪ و آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﺸﮑﯽ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ اﻓﺰودهﺷﺪه آ، ب، ای، اف، اچ از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﭘﯿﺮی ﻣﻮ ﻣﯽﺷﻮد و از رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮ ﮐﻤﮏ و از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻟﻮﺋﻪورای اﻓﺰودهﺷﺪه، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ، آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ، 18 ﻧﻮع آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﺗﻌﺪادی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺿﺮوری، در ﻣﺠﻤﻮع، ﺷﺎﻣﭙﻮﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻐﺬیه ﻣﻮ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﺸﮑﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺰش ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺖ.
ﻃﺮیقه اﺳﺘﻔﺎده: ﺷﺎﻣﭙﻮی درما اکسی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖﺳﺮ ﺧﺸﮏ و ﭘﻮﺳﺘﻪﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ روز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ ﺣﺎوی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮی ﭘﺎﮐﯿﺰه و درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: اﮔﻮا، ﺳﺪﯾﻢ ﻟﻮرت ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻣﻮﻧﻮاﺗﺎﻧﻮلآﻣﯿﻦ ﻟﻮرﯾﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﮐﻮﮐﺎﻣﯿﺪو ﭘﺮوﭘﯿﻞ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ، ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ، ﻟﻮرت 2، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه، اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه، ﻣﺘﯿﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ دی اوﻟﺌﺎت، ﭘﻠﯽ ﮐﻮاﻧﺮﻧﯿﻮم 10، ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 20، ﮐﻮﮐﻮﭘﻮﻟﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﯽایﺟﯽ-15، ﮐﻮاﻧﺮﻧﯿﻮم 52، ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻞ ﻟﻮرت ﭘﯽایﺟﯽ-20، ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل، ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ، ﻧﯿﺎﺳﯿﻨﺎﻣﯿﺪ، ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول، رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت، ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل، اﺗﯿﻞﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ، ﺑﺘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ، ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ، اﺳﯿﺪ ﺳﻮرﺑﯿﮏ، دﯾﺘﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﺮﯾﻨﮕﯿﻠﯿﻨﻤﺎﻟﻮﻧﺎت، اﯾﻤﯿﺪازوﻟﯿﺪﯾﻨﯿﻞ اوره، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت، ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ، ﻋﻄﺮ

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺷﺎﻣﭙﻮی درما اکسی