ﮐﺮم ﺷﺐ درما اکسی

ﺳﺮم ﻫﯿﺎﻟﻮرون درما اکسی ﺳﺮم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦوﭼﺮوك و ﺧﻄﻮط رﯾﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺮم ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﭼﯿﻦوﭼﺮوك را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮم ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﺳﺮم ﻫﯿﺎﻟﻮرون درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. 4-3 ﭘﯿﭙﺖ را در اﯾﺮ ﺑﺮاش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺮم ﻫﯿﺎﻟﻮرون ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮوكﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺮ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮐﻮآ. ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ. ﺳﺘﺌﺎرﯾﻞ اﻟﮑﻞ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ. ﭘﻠﯽﺳﻮرﺑﺎت 20. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه. ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﺳﺘﯿﺮت 25. ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ. ﭘﯽایﺟﯽ 20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرات. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه. ﺳﺪﯾﻢ آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﻓﺴﻔﺎت. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت. ﺳﺪﯾﻢ
ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ 5. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ اوﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺘﺮاﭘﭙﺘﯿﺪ 7. ﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮل. ﯾﻮﺑﯽﮐﯿﻨﻮن. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ. آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. ﺳﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ. ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوﻧﺎت. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت. دﯾﺘﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﺮﯾﻨﮕﯿﻠﯿﻨﻤﺎﻟﻮﻧﺎت، ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ..

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺳﺮم ﻫﯿﺎﻟﻮرون درما اکسی