ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت درما اکسی

ﻫﯿﺎﻟﻮرون : در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ: اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ و ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ؛ ﻫﺮدوی اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺷﮑﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻃﻮﺑﺖ و آب در ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه ﺗﻮده ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آن در ﭘﻮﺳﺖ و ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ آب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد. ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط رﯾﺰ روی ﺻﻮرت در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻣﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮی و ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ، ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ذرات آب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ در اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺧﻮد را در روﭘﻮﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ، و دراﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻏﺸﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ، در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آب را دارد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد در آب ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ و ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ : در ﻣﺤﺼﻮﻻت درما اکسی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎلﮐﺮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ، از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮم و ﮐﺮمﻫﺎ ﺣﺎوی ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ و در ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﭘﯿﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ درما اکسی ﻧﻘﺶ بسزاﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮﻻت درما اکسی:
دی ﭘﭙﺘﯿﺪ 2: اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ، ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. دی ﭘﭙﺘﯿﺪ2 ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺸﮑﯽ ﻟﻨﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﻒ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﯾﻞ اﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ: اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ اﺷﻌﻪ ﯾﻮ وی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﯾﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ5: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل و ﮐﻼژن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
دیﭘﭙﺘﯿﺪ دیاﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻞ آﻣﯿﺪ، ﺳﯿﻦ-اﯾﮏ: اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﯿﻦ-اﯾﮏ در اﺻﻞ اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻠﺞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻋﻀﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ : اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ درما اکسی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﻫﺪف ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و در ﮐﻞ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻨﺎژ رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی اﺳﺖ. آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻫﻮای آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ: اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺷﮑﻞ رﺗﯿﻨﻮل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ روﯾﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی دارد: ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث: اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮیاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد را ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و از ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﯾﻮ وی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎ: اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ از ﻋﺼﺎره ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﯿﺎه زﯾﺮ ﭼﺸﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای: اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از دﺳﺘﻪ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﯾﻮ وی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮی ﻧﯿﺰ دارد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اف: اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد و ﺟﻮشﻫﺎی ﺻﻮرت را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﮕﺎ 3 و 6: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺳﺎﻟﻤﯽ دارد و اﺛﺮ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
اس او دی/ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺘﯽآﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﯿﻦوﭼﺮوك، ﺧﻄﻮط رﯾﺰ و ﻟﮏﻫﺎی ﭘﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ، اس او دی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، ازﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺟﺎی زﺧﻢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ درﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﯾﻮ وی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺧﺎم اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﮐﻠﻢ، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰی ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اس او دی اﻏﻠﺐ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﯿﻮ 10: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﺑﺎره ﺳﻠﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ب1، ب2، ب5، اﻣﮕﺎ 6 ،3 و 9 ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪی رﻃﻮﺑﺖ : ﻣﺮﻃﻮبﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ در ﺷﮑﻞ روﻏﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه و ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﺼﻮﻻت درما اکسیﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﻟﻮﺋﻪورا ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ: ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻟﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ: از ﺟﻠﺒﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ آب ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی دارد. اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻄﻮط رﯾﺰ و ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎ ﮐﻤﮏ و از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻼژن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺮه ﺷﯿﺎ: ﮐﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ روﻏﻦ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺮه ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A، ای وF و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺮه ﺷﯿﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏ را در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﯾﻮ وی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻞﮔﻨﺪم: ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد و از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻟﮏﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ: ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل و ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی اﻻﺳﺘﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنﻫﺎ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ: ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺟﻠﻮی ﻫﺪرﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
اﻧﺒﻪ: ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮی درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ را ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ: ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان دارد.
ﻋﺼﺎره ﻫﻮﯾﺞ: از ﭘﻮﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A، ب1، ب2 و ث اﺳﺖ. روﻏﻦ ﻣﻐﺰﯾﺠﺎت: از ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎوی اﻣﮕﺎ 3 و 6 اﺳﺖ.
اﺳﮑﻮآﻟﻦ: ﻋﺼﺎره زﯾﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
داﮔﻼس ﻣﺪوﻓﻮم Douglas meadowfoam: از ﻫﺪررﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ روﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ.
ﺧﻮﻻن درﯾﺎﯾﯽ: در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﭼﯿﻦوﭼﺮوكﻫﺎ، ﺧﺸﮑﯽ و ﻟﮏﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻧﻔﺶ دارد و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
آووﮐﺎدو: ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ. در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎدام: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺮمﺗﺮ و ﻟﻄﯿﻒﺗﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد. ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮه ﺗﺎزهای ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻻﯾﻪﺑﺮدار : ﭘﻮﺳﺘه ﺑﺎدام: اﺛﺮ ﻻﯾﻪﺑﺮداری دارد.
زردآﻟﻮد: ﭘﻮﺳﺘه ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ اﺛﺮ ﻻﯾﻪﺑﺮداری ﺧﻔﯿﻔﯽ دارد.
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﮔﻞ رز: ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﻮه ﮔﻞ رز اﺛﺮ ﻻﯾﻪﺑﺮداری ﺧﻔﯿﻔﯽ دارد.
ﮔﺮﯾﭗﻓﺮوت: ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﯾﭗﻓﺮوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻟﻔﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻻﯾﻪﺑﺮداری دارد و ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ث و ای اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه : ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت درما اکسی از ﮔﻞ ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ، ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل و اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ و از ﺧﺮابﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد، رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد را ازﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ و ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل در ﮐﻨﺘﺮلﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت درما اکسی