ﮐﺮم ﺷﺐ درما اکسی

ﮐﺮم ﺷﺐ درما اکسی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﻐﺬی و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﻫﺮ ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﭼﺮوكﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺮم از ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﻮام ﭘﻮﺳﺖ، ﮐﯿﻮ 10، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای و ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را از ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ TEWL ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و ﮐﻼژن را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﯾﻦ ﮐﺮم ﺣﺎوی ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎی ﺳﯿﻦ-اﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻋﻀﻼت ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوكﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف: ﮐﺮم ﺷﺐ درما اکسی ﻫﺮ ﺷﺐ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ، ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺷﺐ، از ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی ﯾﺎ ﺳﺮم ﻗﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت :آﮐﻮآ. ﺳﺘﯿﺮﯾﻞ اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﻧﺎت. ﺳﯿﺘﺮﯾﻞ اﻟﮑﻞ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ اﺳﺘﺌﺎرات. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻟﯿﻤﺎﻧﺘﺲ آﻟﺒﺎ ﻣﯿﺪوﻓﻮم. روﻏﻦ داﻧه ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﮐﺎدﻣﯿﺎ. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 20. ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ اﺗﻮﮐﺴﯽدیﮔﻠﯿﮑﻮل. ﮐﺮه داﻧه ﻣﮕﻨﯿﻔﺮا اﯾﻨﺪﯾﮑﺎ اﻧﺒﻪ. اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪه. ﺳﺪﯾﻢ اﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﻓﺴﻔﺎت. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. ﺳﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت. ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﮔﻨﺪم. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. دیﭘﭙﺘﯿﺪ دیاﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻞ آﻣﯿﺪ دیاﺳﺘﺎت. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ اﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺘﺮاﭘﭙﺘﯿﺪ 7. ﯾﻮﺑﯽﮐﯿﻨﻮن. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﭘﯽایﺟﯽ-20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرت. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل. آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول. دی اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﯿﺮﯾﻨﺠﯿﻠﯿﺪن ﻣﺎﻟﻮﻧﺖ ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ. ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت. ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﯾﻢ. اﺳﯿﺪ ﺳﺮﺑﯿﮏ. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﻋﻄﺮ.

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﮐﺮم ﺷﺐ درما اکسی