درما اکسی چیست

روش داﻧﻤﺎرﮐﯽ درﻣﺎن ﺿﺪﭘﯿﺮی : ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯽ اﮐﺴﯿﮋن درما اکسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪﭘﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهای در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك، ﺧﻄﻮط و آبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ درما اکسی ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻐﺬی و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻮﺛﺮی را ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ دوره درﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﮐﺴﯿﮋن، درﻣﺎن اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود، اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ درما اکسی ﻫﺮروزه در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﯿﺶ از 20 ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ درما اکسی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ در داﻧﻤﺎرك ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
درما اکسی ﺑﻮاسطه ﻣﺤﺼﻮﻻت و درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻻیه زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﮐﻼژن، اﻻﺳﺘﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﻣﻘﺪار ﮐﻼژن، اﻻﺳﺘﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ در ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﭘﺲ از 25 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن، ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﮐﻼژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی اﻻﺳﺘﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ و آب ﺑﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ، در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻃﯽ اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن اﻓﺰوده، ﺑﻪ ﻻیه زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد، و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﭘﯿﺮی دارﻧﺪ.

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

درما اکسی چیست